Category Archives: Non class

Rapport d’Activité de l’année 2020

L’année 2020 a été une année très difficile dans le monde entier, mais surtout dans les pays en voie de développement. Madagascar a dû non seulement faire face à la crise sanitaire, mais a dû dans le même temps continuer de se battre contre l’extrême pauvreté. 

A partir du mois de mars, nous avons subi le premier confinement. Il a été d’ailleurs assez bien respecté par la population. A Akamasoa, nous avons arrêté le travail, l’école, les rassemblements religieux, la pratique du sport, toute vie communautaire. Nous avons cependant continué à aider des milliers de familles à hauteur de 80% de l’aide qu’elles recevaient en période normale. L’état a également apporté son aide en partageant les produits de première nécessité, cela a soulagé en grande partie la population la plus démunie.

Cliquez ci-dessous pour télécharger l’intégralité du rapport d’activités :

Rapport-Activites-AKAMASOA-2020.pdf

4 Fébroary, andro iraisam-pirenena ho an’ny Firahalahian’ny Olombelona rehetra maneran-tany

04 février 2021, andro voalohany fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny firahalahian’ny olombelona rehetra, izay nankatoavin’ny Iraisampirenena  hankalazaina isan-taona amin’izao daty izao.

Ity andro voatokana ho an’ny firahalahiana ny olona rehetra erantany ity dia noho ny Papa François sy ny  Lehiben’ny Fivavahana Silamo  dia i Imam Ahmad Al Tayyeb, ka izy roa lahy no nanao sonia ny taratasy tany ABU DHABI, tamin’ny 04 février 2019, momba ny fihavanana, firaisan-kina sy ny fandriam- pahalemana ary manankery ho an’ny olona mpivavaka sy tsara sitrapo. Izany Document voasonia izany dia mitondra ny lohan-teny hoe  « Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ».

Ny olona rehetra tsara sitrapo dia tokony miezaka mitondra fihavanana sy fandriam-pahalemana amin’ny fiarahamonina misy azy amin’ny fiezahana manao fifanakalozan-kevitra, momba ny kolon-tsaina sy fivavavahana. Samy manana ny soatoavina ny firenena rehetra ka afaka mampiray antsika samy hafa fiaviana izany, satria raha soatoavina dia zavatra tsara sy soa izany ka mendrika mandray sy manantanteraka azy  amin’ny fiainana andavan’andro ny tsirairay.

Isika ato amin’ny Akamasoa dia tsy maintsy miezaka amin’ny toerana misy antsika,  eto Andralanitra, Manantenasoa, Mahatsara, Antolojanahary ka manao izay faran’ny herintsika mba hifanaja, mifanampy ary mifankatia.

Izany toe-tsaina sy fihetsika izany dia miteraka fihavanana amin’ny fiarahamonina misy antsika mba hanjakan’ny rariny sy ny hisiny. Mazava ny teny nefa sarotra ny mananteraraka azy satria tsy mora ny mandray ny olona rehetra ho mpirahalahy sy ho mpirahavavy raha hafa firazanana sy firenena ary kolon-tsaina, hafa fiteny, hafa fomba amam-panao.

Nefa noho ny tenin’Andriamanitra sy ny Finoana dia tsy maintsy miezaka andro aman’alina isika mifehy ny fitiavan-tena diso be loatra ary hamorina fiarahamonina  manana izany fihavanana tsy misy fetra izany.

Isika rehetra ry havana mpianatra dia samy mpirahalahy sy mpirahavavy avokoa, tsy manao fanavakavaham-bolokoditra, na ara-pirazanana  na ara-pinoana ; isika mifanaja amin’ny lafin’ny ara-piainana rehetra.

Eto amin’ny Akamasoa indrindra eto amin’ny sekolintsika amin’ny ambara-tonga isany, dia isika rehetra izay manatrika etoana dia miezaka ho mpirahalahy sy mpirahavavy ary mifanaja fatratra.

Ren-tany sy ren’ny lanitra izany teny fankaherezana sy fandrosoana izany ka anjarantsika manatanteraka izao hafatra izao isan’andro isan’andro, ary isaky ny 04 Fébroary isan-taona dia mankalaza izao andro firahalahiana maneran-tany izao isika ; mandalina sy mampitombo ny firahalahiana manerana an’ny Madagasikara sy ny Tany manontolo.

Samia ho tahian’Andriamanitra ary aza adinontsika ny ohabolana malagasy : « Fitia mifamaly, mahatsara Fihavanana ».

Mompera Pedro

Akamasoa, 04 Février 2021

4 February, International Day for Human Fraternity

4 February 2021, is the first celebration of the International Day for Human Fraternity, a decision adopted by  the United Nations and which will be celebrated every year on that day.

This International Day for human Fraternity is the work of Pope Francis and Grand Imam Al-Tayyeb who signed on 4 February 2019 in ABU DHABI a commitment letter to unity, solidarity and peace which appeals to followers of these faiths and to all people of good will. This document that they signed bears the title “A Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together.”

All people of good will should strive to bring unity and peace to their community through discussions and exchange of ideas on culture and faith. Each country has its own set of values and these can unite us though we are of different originsas values are cherished common goods which we seek to pursue in our daily lives.

We, the people of Akamasoa, must also invest efforts in our specific situation, here at Andralanitra, in Manantenasoa, in Mahatsara, in Antolojanahary, and do our very best to respect one another, help one another and love one another.

Such an attitude and action will bring about unity to our communities so that justice and fairness prevail. These words are clear and simple although they are not easy to abide by as it is difficult to consider everyone your brothers or sisters if they come from different origins, countries, culture, languages or customs. 

But when we are moved by the Words of God and our faith, we must strive every day to restraint our excessive love for ourselves and build a community where limitless unity reigns.

Dear friends, students, we are all brothers and sisters, we do not discriminate against anyone, whether it is based on peoples’ race or origin or faith; we respect one another in all aspects of our lives.

Here at Akamasoa, especially within our schools at all levels, everyone in front of me today, we strive to be brothers and sisters and respect one another.

These words of encouragement and commitment echo all over the world and it is up to us to fulfill them every day, and every 4 February of every year, we celebrate the International Day of Human Fraternity; working to promote fraternity all over Madagascar and the whole world.

May God bless every one of us.

Father Pedro

Akamasoa, 4 February 2021

4. Februarja :  Svetovni dan bratstva med narodi:

Danes, 4. Februarja, obhajamo prvič »Svetovni dan bratstva vseh ljudi«. Priznali so ga Združeni narodi. Ta dan je torej posvečen bratstvu vseh ljudi sveta. Pobuda za to je bilo srečanje papeža Frančiška in velikega imama Ahmad Al Tayeeb. Pismo sta podpisala 4. Februarja 2019, v Abu Daby, ko je bil na pastoralnem obisku v Združenih emiratih. V pismu je torej govora o edinosti, miru in molitvi; in to velja za vse verske skupnosti in za vse ljudi po svetu. Dokument nosi naslov : »Človeško bratstvo, v prizadevanju za mir v svetu in skupno bivanje«.

Vsi ljudje dobre volje si morajo prizadevati z molitvijo za dobro sožitje med ljudmi; z medsebojnimi pogovori (iz kulturnega in verskega vidika). Vsak narod ima svoje vrednote, s katerimi lahko bogati druge in te nas lahko povezujejo ned seboj, čeprav ljudje  prihajajo iz različnih koncev sveta in iz drugačnih sredin. Pomembna je vrednota, ki pa je nekaj dobrega. Zato se jo splača sprejeti v vsakdanje življenje.

Mi, v Akamasoi, si moramo prizadevati, da bi vladala resnica in pravica, tu kjer živimo. Beseda je dovolj jasna, a jo je težko včasih izpolniti. Kajti, nikakor ni preprosto sprejeti drugega človeka za brata, sestra, posebej če pride od drugod (iz drugega plemena ali naroda), ali če je ta nas brat iz drugačne kulturne sredine ali govori tuj jezik; in je njegov način dela drugačen od našega. Vse to so izzivi za vsakega izmed nas.

Zaradi Božje besede, vere, ki jo nosimo v svojem srcu, se moramo truditi vsak dan, da obvladujemo sebičnost in gradimo medsebojne odnose, resnično sožitje med nami, ki krepi prijateljstvo med ljudmi, ki ne pozna meja.

Mi vsi, dragi prijatelji (učenci, študentje), smo v resnici bratje in sestre med seboj. Ne delamo razlik zaradi barve kože, ne gledamo od kod kdo prihaja ali kateri veri pripada. Mi se spoštujemo v naših različnostih v vseh naših življenjskih situacijah.

V Akamasoi, zlasti v vseh naših šolskih ustanovah; vsi, ki smo tukaj navzoči, se bomo trudili, da bomo bratje in sestre in se resnično spoštovali med seboj.

Naj sliši zemlja in nebo; in vsi ljudje dobre volje, besede spodbude. Na vseh nas pa je, da izpolnjujemo te pomembne spodbude, priporočila, in to, vsak dan: Vsako leto na svetovni dan  bratstva med narodi (4.2.) hočemo to še posebej naglasiti. Srčna želja je, da bi se bratstvo med ljudmi krepilo po celem Madagaskarju in po vsem širnem vesoljnem svetu!

Vse nas naj Bog blagoslavlja,

                                                                                                                 Oče Pedro

                                                                                      Akamasoa, 4 februarja 2021

Rapport d’Activité 2020

L’année 2020 a été une année très difficile dans le monde entier, mais surtout dans les pays en voie de développement. Madagascar a dû non seulement faire face à la crise sanitaire, mais a dû dans le même temps continuer de se battre contre l’extrême pauvreté.

A partir du mois de mars, nous avons subi le premier confinement. Il a étéd’ailleursassez bien respecté par lapopulation. A Akamasoa, nous avons arrêté le travail, l’école, les rassemblements religieux, la pratique du sport, toute vie communautaire. Nous avons cependant continué à aider des milliers de familles à hauteur de 80% de l’aide qu’elles recevaient en période normale. L’état a également apporté son aide en partageant les produits de première nécessité, cela a soulagé en grande partie la population la plus démunie.

Mais le confinement à Madagascar et pour la population de nos villages a été très dur et a posé de nombreux problèmes. En effet, toutes les familles vivent dans des espaces réduits et sont très à l’étroit dans leurs maisons de 12 m² et il était impossible de rester jour et nuit ensemble confinés. De plus l’arrêt de l’école, du travail et du sport pendant 7 mois a beaucoup désorienté les jeunes et les enfants qui pour beaucoup d’entre eux sont tombés dans le piège de la vie facile. Les messes du dimanche, d’abord supprimées, ont été réorganisées en plein air car les gens avaient besoin de prier et de se retrouver ensemble pour demander à Dieu de sortir indemne de cette pandémie. Bien sûr toutes les règles de distanciation ont été respectées et les masques étaient de rigueur.

Nous avons fort heureusement été beaucoup plus épargnés que les pays du Nord où des milliers de gens sont morts de la Covid-19 mais nous restons cependant très soucieux et responsables face à ce dangereux virus invisible et imprévisible.

Les difficultés que nous avons rencontrées cette année ont créé une ambiance de morosité palpable et la pauvreté est toujours là et doit toujours être malheureusement combattue. Beaucoup de personnes doiventvivre au jour le jour et surtout survivre, et les besoins fondamentaux de 70% de la population ne sont toujours pas assurés. Un pays à l’arrêt depuis 60 ans, avec une population qui a quadruplé en même temps, nous laissent imaginer les besoins immenses et indispensables qu’il faudrait pour que le peuple puisse retrouver une certaine dignité.

Les infrastructures routières, les bâtiments scolaires, les hôpitaux, les maternités et dispensaires, les aides aux paysans ou aux jeunes étudiants sont insuffisants voire inexistants. Un des problèmes majeurs c’est le manque d’eau, non seulement dans tous nos villages mais aussi dans tous les quartiers de Tana. Idem pour l’électricité, les gens attendent toujours d’être branchés au réseau de la Jirama. Que font les gouvernements successifs et les entreprises d’état pour changer ça ? Que fait-on de l’argent et des budgets prévus pour le bien commun ? Pourquoi tant d’insouciance et d’indifférence au sort de nos enfants ?

La dégradation du pays se poursuit. Les valeurs ancestrales, socles d’un peuple fier, disparaissent. Les mœurs sont catastrophiques et nous avons vécu une vague de viols sans précédent qui a ému jusqu’au sommet de l’état. La corruption est à son comble malgré les mesures prises par le gouvernement actuel et continue à faire de terribles dégâts. Il est temps que nos dirigeants réalisent enfin leurs promesses et que nos fonctionnaires se mettent au travail !

Malgré toutes ces difficultés que nous avons dû subir et traverser, durant cette année 2020, nous avons fait des efforts importants pour continuer à bâtir notre Ville d’Akamasoa et pour poursuivre toutes les aides que nous apportons à des milliers de malades tous les ans avec nos projets de santé !

Le travail réalisé en 2020 : Pour les logements : constructions de 53 Logements avec aménagement, 70 latrineset douches ; 40 maisons en bois à Mangarivotra ; Réhabilitation de 7 maisons à Antolojanahary ; Réhabilitation et enduit de 40 maisons à Ambaniala. Pour les infrastructures scolaires : Agrandissement de la crèche à Andralanitra avec 9 nouvelles salles de classe et une grande salle polyvalente ; Un bureau pour le Proviseur du Lycée de Mahatsara et une salle des Professeurs ; Clôture du Lycée à Mahatsara ; Finition de l’école avec 9 salles de classe à Vangaindrano ; Construction d’un Lycée avec 6 salles de classe à Masianaka ; Construction d’une école primaire avec 5 salles de classe à Tanambaro Masianaka ; Construction d’une école de langues avec 8 salles de classe et 2 grandes salles polyvalentes à Vohitsara avec un accès en route pavée ; Agrandissement de la cour de l’école maternelle à Andralanitra ; Construction d’une école de cuisine « Excellence Culinaire » ; Réhabilitation de la cuisine et du réfectoire à Andralanitra ; Confection de 470 tables bancs, 40 lits simples et 84 lits superposés, 72 tables et 326 chaises ; Construction de 2 terrains de foot à 7 à Mangarivotra et à Lovasoa ;

Construction d’un Hangar de 100 m2 pour les réunions des jeunes à Ambohimalaza. Pour les aménagements : Extension du cimetière de Mangarivotra avec une ruelle en béton de 200m ; Goudronnage de 2300 m2 de ruelles ; Des murs de soutènements à Lovasoa ; Clôture d’une partie du Centre de Manantenasoa avec un trottoir de 700m ; Une route pavée de 412m reliant le centre d’Antolojanahary et le village de Saint François et 400m du dispensaire au quartier Nazareth ; Confection de poteaux en béton ; Adduction d’eau à Ankadisarotra près de Manantenasoa ; Reboisement d’Antolojanahary et d’Ambohimalaza avec 10 000 arbres ; Ruelle en béton de 800m entre les villages de Lovasoa et de Bemasoandro ; Achat d’un terrain de 1ha à Mahatsara et de 5ha à Antolojanahary.

Les projets pour 2021 : Nous voulons construire à nouveau 100 logements ; Construire une maisoncommunautaire pour une des religieuses qui travaille avec nous ; Réhabiliter des maisons à Safata et à Ranomafana ; Reconstruire le Village d’Ampasika où il y a 240 familles qui vivent dans une situation inhumaine ; Finir la construction d’une école de Langues à Vohitsara d’un Lycée et d’une école Primaire à Masihanaka ; Construire une bibliothèque pour l’Université d’Akamasoa ; Construire un toit métallique et en tôle pour le terrain de basket de Mahatsara ; Construire 3 terrains de mini-foot dans les quartiers populaires et 4 terrains de Basket Ball dont 2 à Antolojanahary ; Continuer l’extension du cimetière principal d’Akamasoa ; Construire des routes et des trottoirs de plusieurs km entre ou dans les villages ; Faire de l’adduction d’eau et construire des réservoirs dans plusieurs villages notamment à Manantenasoa et Andralanitra et progresser dans le forage d’eau ; Faire des caniveaux et de l’assainissement ; Construire des dizaines de latrines publiques et privées dans tous les centres Akamasoa et mettre des toilettes publiques pour les touristes à la Maison Paolina ; Faire la clôture du Centre Akamasoa et de L’Hôpital CSBII à Safata ; Clôturer le parc et le jardin à Mahatazana ; Construire des parkings autour de l’Université et continuer toujours à reboiser les villages. Poursuivre la construction d’un Hostel au Centre de Manantenasoa pour recevoir les visiteurs et participer à la formation des jeunes à l’Hôtellerie.

Cela fait 50 ans maintenant que je suis au service de cette belle île de Madagascar pour servir en frère et en ami ce peuple qui m’a accueilli si aimablement et si fraternellement ! Avec les enfants, les jeunes et les parents d’Akamasoa, nous allons continuer à lutter, comme nous le faisons depuis le début de notre aventure spirituelle et humanitaire, à préparer un avenir plus digne pour nos milliers de familles dont nous nous occupons. Nous sommes loin d’y être arrivés, mais nous ne baisserons jamais les bras, ne serait-ce que pour un seul enfant qui serait en danger.

Madagascar est très grande par sa superficie, sa population est dispersée dans toutes les régions de l’île. Il faut beaucoup de temps et surtout des routes et des infrastructures pour atteindre des zones enclavées où tant de nos frères et sœurs attendent, avec une patience incroyable, pour qu’un jour leur sort soit meilleur et plus digne.

Akamasoa continuera à aider la jeunesse en manque de repère, à essayer de changer les mentalités, les habitudes et les comportements, à enfin trouver une sortie de la pauvreté. Nous devons nous tenir prêts en permanence pour apporter un peu de lumière et des solutions adéquates là où il y a trop de violence ou de désespoir. Le constat est amer, il y a trop de souffrance et c’est une dure réalité. Tout va trop lentement sauf la démographie qui grimpe à toute vitesse. Il est urgent de trouver des solutions.

La population est endormie et l’état ne dénonce pas assez fort les malversations, la gabegie, le népotisme et les conflits d’intérêts de toute sorte. Des efforts sont faits mais ce n’est pas suffisant. Nous manquons de leaders forts pour faire respecter les lois et pour travailler pour le bien commun. Parfois, c’est même l’anarchie qui s’installe dans les bas quartiers et un peu partout dans les grandes villes où la présence de l’état est juste absente.

Il y a un manque flagrant de courage pour affronter les vrais problèmes et oser dire la vérité. Ceux qui provoquent le désordre et sèment le chaos menacent les citoyens honnêtes et semblent malheureusement régner en maitre.

Mais malgré toutes les difficultés rencontrées, nous avons quelques joies et réussites. Le 6 octobre nous avons fait la rentrée scolaire, un grand moment de bonheur pour les parents et les enfants. L’état a reconnu notre université de Saint Vincent de Paul avec les filières pédagogique, informatique, langue et nouvellement la branche paramédicale qui formera des infirmiers et des sages-femmes.

Bonne et Heureuse Année 2021 à vous tous, bienfaiteurs, et merci de continuer à nous aider dans notre combat.

Notre joie est immense pour servir le peuple Malagasy à Akamasoa et avec vous!

Très fraternellement!

VISITE DE MELVIN ADRIEN AU CENTRE AKAMASOA

Le célèbre gardien de but de Barea a souhaité visité le Centre Akamasoa Andralanitra avec ses parents qui ont depuis longtemps voulu connaitre de prés cette Œuvre de réhabilitation sociale des familles les plus démunies.

C’est Patrick Pisal Directeur Général de Telma qui s’est chargé de toute la logistique pour accomplir leur souhait.

Les élèves et les étudiants d’Akamasoa ont reçu Melvin et ses parents dans le Stade Saint Pierre Andralanitra avec beaucoup d’émotion et de joie.

La visite s’est déroulée dans la plus grande simplicité et spontanéité.

Il y avait une joie énorme parmi tous les jeunes et les corps de professeurs.

Ils n’ont pas manqué les photos et les selfies.

Nous avons beaucoup apprécié l’humilité, la discrétion et le bon sens du gardien de but de la sélection Nationale de Madagascar.

Au Stade nous avons fait un tour pour saluer de tout prés de tous les jeunes qui étaient là, ensuite par  les haut parleurs, il s’adressait aux jeunes pour leurs dire tout l’amour qu’il a pour Madagascar et sa population et que c’est pour lui c’est un grand honneur défendre les couleurs de la population Malagasy. Il a encouragé les jeunes à faire des efforts, parce que la vie sans effort n’existe pas.

Le jeune l’ont fortement applaudit. Et ensuite nous avons fait quelques tirs au but où il a démontré tout son talent et habilité.

Nous remercions Adrien Melvin et ses parents de nous avoir rendu visite et nous avoir apporté une grande joie dans les cœurs de tous ce qui aiment le football et l’équipe Nationale de Barea.

Voici quelques photos du déroulement de cette visite :

VISITE INOUBLIABLE DE LA CHANTEUSE NOMCEBO ZIKODE, LA CRÉATRICE DE LA CHANSON ET LA DANCE JERUSALEMA.

Des milliers des jeunes étudiants étaient heureux de recevoir Nomcebo Zikode chanteuse Sud Africain à Akamasoa dans l’esplanade où le Pape François il y a un an, a bénis des milliers d’ouvriers de la carrière.

Le peuple d’Akamasoa a reçu Nomcebo Zikode avec des cris de joie et des hourras.

Du premier instant la chanteuse s’est sentie très accueillie dans un décor fabuleux, c’est-à-dire à côté d’une belle forêt de pins, l’esplanade du Pape François et la carrière d’Akamasoa que nous appelons Cathédrale.

Les jeunes d’Akamasoa étaient placés dans quatre endroits différents pour danser Jerusalema.

Le jeune Fidelio, de la classe Terminale d’Andralanitra a salué la chanteuse Nomcebo au nom de tous les jeunes et les responsables d’Akamasoa. Tout de suite après, c’était une grande fête où ont dansait Jerusalema pendant une heure sans arrêt et il y avait une ambiance joyeuse et fraternelle indescriptible.

Même Nomcebo Zikode quand il a vue des milliers des jeunes dans la carrière qui dansait avec elle, n’a pas pu retenir son émotion et ses larmes.

Nous avons passé une heure dans le Ciel puisque la chanteuse Sud Africain elle-même a dit « j’ai trouvé  ici une petite Jerusalema ».

Nous vous donnons le lien de cette dance Jerusalema que nous avons fait ensemble avec Nomcebo Zikode avec une aide logistique de la Fondation Telma : https://www.youtube.com/watch?v=Y6dieobs5kc

Nous savons tous combien ce chant et cette dance ont enthousiasmé  le monde entier, comme un chant et une dance qui libère, apporte le bonheur et une communion profonde de tous ceux qui dansent Jerusalema.

C’est une chanson et une dance qu’on ne se fatigue pas de répéter à l’infini.

Cela prouve que tous les humains nous avons soif d’être reconnus, de manifester nos talents, soif de fraternité, de partage et surtout soif d’Amour.

Le Créateur, nous a créés pour aimer et être aimé.

Dans cette chanson Jerusalema on sent et on vit cela les jeunes comme  les adultes.

Seule la force de l’Amour peut unir tout les Peuples et tous les humains de la Terre.

Voici les photos de cette extraordinaire visite de Nomcebo Zikode à Akamasoa :

Centre Akamasoa – Baccalauréat en poche pour 143 jeunes défavorisés

Un taux de réussite 100 % pour le lycée d’Andralanitra et 98 % pour celui de Manantenasoa. 143 sur 145 candidats du Centre Akamasoa sont admis à l’examen du baccalauréat dont une vingtaine d’entre eux ont décroché les mentions « Bien » et « Assez- bien ». Le benjamin est âgé de 16 ans tandis que l’aîné a 20 ans. C’est une grande réussite pour le centre, puisque malgré un sureffectif dans les salles de classe et la pauvreté auxquels ces élèves et leurs parents font face tous les jours, ces enfants ont pu se concentrer sur leurs études et ont surmonté ces difficultés.

En effet, la majorité d’entre ces derniers étudient et travaillent en même temps pour aider leurs parents à combler le vide dans la famille. Vivant dans la pauvreté, ces élèves sont prises en charge par le Centre Akamasoa, d’après le Père Pedro Opeka, fondateur dudit centre. « L’éducation n’est pas une source de revenus pour nous, mais il s’agit d’un droit pour les enfants. Cependant, les parents doivent participer à la scolarisation de leurs progénitures, en payant une infime somme », avance-t-il.

Des bourses d’études

Bien que le Centre Akamasoa dispose d’une université, le sort de ces 143 candidats est encore à déterminer. D’une part, l’inscription au sein de cette université est déjà clôturée puisque l’effectif est déjà atteint et de l’autre, bon nombre d’entre ces nouveaux bacheliers devraient intégrer d’autres universités privées ou concourir à Ambohitsaina. Cependant, tout cela nécessite un investissement, indique le Père Pedro. « Nous sommes actuellement à la recherche des bourses ou d’un parrainage pour ces élèves puisqu’ils ne pourront pas continuer leurs études, vu le coût élevé des frais de scolarité au sein des universités privées », soutient-il. « Un volontaire s’est déjà présenté au Centre et a proposé deux bourses d’études à l’Institut national des sciences comptables et de l’administration d’entreprises (INSCAE) pour nos élèves », se réjouit-il.

C’est à travers un chant de louange que le Centre Akamasoa a célébré la réussite de ces enfants.

Source: La Vérité, par Anatra R.