Category Archives: Non class

FANASANA NATAON’NY FIANGONANA LOTERANA MALAGASY AVY AO TANJOMBATO AN’I PÈRE PEDRO

Ry Kristianina Havana  ato amin’ny Fiangonana FLM

Misaotra an’ Andriamanitra  fa afaka mifanerasera isika samy zandrin I Jesoa Kristy amin’ny izao  alahady 17 mars   tolakandro izao mba hifampizara ny traikefa ny finoantsika , satria ny finoana arahin’ asa  eo anivon ny vahoaka Malagasy no manana  ny lanja sy hasina ary fahefana mampieritreritra sy mahasarika ny olona.

Misaotra  lehibe an’ny  Pastora Andriamampionona  Liva Marinjaka nanasa ahy  ho tonga aty amin’ny  Fiangonanareo   hifampizara fahasoavana  sy  fitiavan’ Andriamanitra amintsika  mpianadahy  ao amin’ny Tompo .

Misaotra anareo  rahalahy sy anabavy kristianina FLM rehetra  tonga amin’ izao tolakandro  izao , na dia betsaka ny asa ao an-tokan-tranonareo .

Tena velona tokoa  ny finoanareo satria mahafoy fotoana mihaino ny fifampizarana  ataonay  izao .

Matoa velona toy izao ny Fiangonanareo  satria misy  fahasoavana noraisinareo  amin’ny alalan ny ireo Pastora sy kristianina mafana fo  nifandimby ato amin’ny  Fiangonanareo   .

Fahasoavana lehibe izany sady noraisinareo sy namokatra teto aminareo izany finoana  izany .

Ny  fihetsem-po  voalohany  ho ahy   dia taitra  mahita anareo manana  izao finoana velona sy  mivelatra izao .

Tianareo  mandinika sy mandalina momba ny asan’ ny misiona  izay  tokony atao ho adidy masina  izay  rehetra nandray ny Batemin ‘ i Jesoa .

Izy naniraka antsika mba hitory ny Filazantsara amin’ny olona sy firenena rehetra .

Maro ihany ireo kristianina  nandray ny Batemin’ i Jesoa ,nefa  tsy mahalala  ary tsy taitra  miaina  sy mampiely   azy , ary  mizara ny  finoana  sy ny fahazavana  azony  .

Ny  famonjena no raisintsika tamin ny batemin’ i Kristy dia  mankahery antsika mizara azy amin’ny  namana sy ny olona hafa rehetra.

Hoy I Jesoa amintsika mpianany  tamin’ I Mathieu 28,16-20 et Marc  16, 15

“Mandehana amin’ny firenena  rehetra ary torio ny Vaovao Mahafaly ”

Ny  batemy  noraisintsika an-sitrapo  dia vokatra ny finoana nekentsika  ka

toy ny afo mirehitra izy , tsy maintsy   ho zaraina  amin’ny namana sy fianakaviana sy ny  foko  ary ny Firenena rehetra .

Tsy amin’ny teny ihany  fa indrindra amin’ny alalan ny asa  mivaingana azo tsapaina tanana . “ Vavolombelona ny mpiasa ny bainga voavadika “ !

Isaky  ny “ generation” mety miova ny fomba fitoriana ny Vaovao Mahafaly.

Mpianatry I Jesoa isika   na dia samy hafa ny Fiangonantsika . Nefa  ny Tenin ‘Andrimanitra  sy ny Filazantsara dia iray ihany . Dikany izany iray ny Fanahy Masina mamelona sy  manentana  ny fo , saina sy fanahy ny olombelona rehetra maneran- tany  .

I Jesoa  niteny hoe  amin’ny  Matio 23,1-12  :”ianareo  rehetra dia mpirahalahy sy mpirahavavy “ !

Ny ahafantaranareo  sy nanasanareo ny tenako dia noho ny  asa sy  Hetsika Akamasoa.   Ny toe-panahin ny Jesoa  , no toe-panahy ny Akamasoa .

Ry havana malala ,isika iray tampo amin’ ny  Jesoa Tompo ,ka hitenenako anareo ampanetren-tena sy  ampahatsorana  ny zava misy ary mampijaly  tsy ara-drariny ny madinika  ka tsapa  sy hitanay  anatin’ny fiaraha-monina ankehitriny izao, indrindra amin’ny toerana iainanay isan andro  .

Ao amin’ny   AKAMASOA  ,  tsapanay fa mihasimba ny toe-tsaina ao anaty fiaraha-monina, mitombo ny halatra, ny fanolanana, ny fahafetsena sy ny tsy firaharahiana indrindra amin’ireo tanora tsy an’asa mipetrapetraka sy mitangorona eny amoron-dalana sy eny an-tsena.

Ary tena loza lehibe dia ny rongony manjaka amin’ny  lehilahy tanora sy olon-dehibe,ka mahatonga ny fanolanana be dia be ankehitriny . Tokony  sazina  mafy ny mpamboly sy  mpivarotra rongony izay mamono ny ho avy ny tanora.

Tsapanay koa fa ireo tompon’andraikitra ny Fokontany sy Kaominina tsy manana fahasahiana mananatra sy manentana ny vahoaka amin’ny discipline,satria matahotra miteny  fa indrindra  ny valy faty .

Tokony averina ny hasina ny Andry Maso Pokonolona.  Ao koa ireo mpitandro filaminana  sasany tsy azo tsapain-tanana ny fisian’izy ireo anatin ny fiaraha-monina. Tsy ampy ny ezaka , mipetraka ao amin’ny birao   miandry fitoriana!

Ny ankamaroan’ny Tanàna samy mandeha ho azy , tsy misy Raimandreny sahy miteny. Ny vahoaka  maro dia  tsy misy tanjona ho tratrarina sy Hasina ary  tsy mahalala fady  intsony.

Raha ny fanajana ny FAHADIOVANA  ,ny an’ny sasany dia tsy misy henatra sy tahotra intsony manary fako hatraiza hatraiza .

Misaotra amin’ny President ny Repoblika  nanome baiko ny PDS vaovao  mba hanadio haingana ny Tanana  Reninvohitra.

Tokony hasandratra indray ny herim-pon’ny vahoaka  isaky ny Kartié mba hiezaka isan’andro, ary hahafoy tena sy  hiaro sy ho tia  ny soa iombonana.

Tsapanay fa betsaka ny olona voafidy nefa raha sendra mandray fitenenana , toa tsy misy lanjany satria tsy arahin’asa ny teny nolazainy.

– Amin’izao fotoana be orana izao, betsaka ny olona sahirana, tsy ampy sakafo,  miteté  sy tery ny trano ka manjary mila ho kivy ny vahoaka ary ny sasany zara raha miaina. Soa  fa misy ny fanabeazana sy Cantine  an-tsekoly Primaire –mba ahazoan’ireo mpianatra hafaliana kely  mba hisy fiovana indray andro.

Ny vahoaka voatery miangavy  ny olona voafidy ,ao amin’ny  sehatra  isan ambaratonga  mba hitondra asa sy fanantenana ho an’ny olona rehetra eran’ny Nosy.Nefa asany  sy adidiny ny mamorona asa !

– Momba ny fahasalamana, betsaka ny olona tsy afaka mitsabo tena amin’ny Hopitaly lehibe , satria mahantra. Izahay ato amin’ny AKAMASOA dia manampy amin’ny fanaovana” Scanner sy chimio” ny marary avy amin’ny Région maro.

– Isaorana ireo mpanabe sy mpampianatra miezaka manabe ny ankizy sy tanora na dia sarotra aza io asa fanambeazana  sy fotoana iainana izao .

– Ao koa ireo tsy manan-kialofana matory amin’ny sisin-dalana ary  ny ankizy sy ny vehivavy  mangataka anelanelan’ny fiara, maro ny olona manontany tena,  aiza ny fiarovana ny ankizy sy zo ny vehivavy ? Aiza ny ”Protection de l’enfance?

– Tsy maintsy ampiakarina ny Hasina maha olona sy ny ezaka amin’ny lafiny fiainana rehetra mba hisy tanjona  ho tratrarina ny olona tsirairay, ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina.

Ry krisitanina  Havana  betsaka ny ezaka tiantsika hatao  saingy mangina sy miadana loatra isika rehetra ary toraka izany koa ny mpiasa Fanjakana amin’ny Ministera sasany, miteny  matetika hoe “ miverena rahampitso” .  Nefa ny olona sahirana amin’ny fitadiavana !

Anivon’ny fiaraha-monina dia tsapanay izany olana misy rehetra izany ary mandray  sy mihaino ny fahorian ’ny olona  isan andro izahay ary hita fa  miha-maro sy mitombo hatrany izy ireo.

Misaotra anareo,rahalahy sy anabavy ao amin’ny  Tompo  , amin’ny  finoana anananareo , ny courage ,ny vina sy ezaka  hampisondrotra ny farimpiainana  sy ny Hasina maha olona ny Vahoaka  Kristianina  eran’ ny  Nosy  amin’ny alalan ny Fiangonanareo  FLM .

Ry Kristianina Havana ho ela velona ary ho tahin  Zanahary  isika rehetra  amin’ny izao tolona  masina  ataontsika izao .

NY firalahiana  sy firaisankina avy amin’ny Vaovao  Mahafaly dia tokony tombo-kase  ny kristianina rehetra eran tany !

2 COR 5,17-20  :” noho izany , na iza na iza ao amin’ny Kristy ,dia zavaboary vaovao izy ;ka lasa ny zavatra taloha, fa zavatra vaovao indray no eo

Izany hoe  ao amin’ny  Kristy ny olona iray, dia  olona  sy zavaboary vaovao izy !

Tokony manontany tena  aho sy isika , fa olona vaovao  ao amin’i Kristy ve aho sy isika isan andro  , na isaky avy  nivakaka   amin’ny andro alahady ?

Raha isika  mpiantra i Kristy  tsy miezaka ho olona vaovao  dia  ahoana isika  ho sahy mitory  ny  Vaovao Mahafaly  amin’ny hafa  sy  mananatra  azy hampiova ny  fiaraha monina  amin’ny Tanana misy antsika ?

Jesoa sy ny  didy vaovao  Joany 13,34-35 :” Didy vaovao  no omeko anareo,dia izao: mifanakatiava,ary aoka ho toy  ny nitiavako anareo no hifankatiavanareo; Izany  no hahafantaran’ ny olona rehatra fa mpianatro ianareo,raha mifankatia”….

Jesoa nilaza hoe”  Ny marina ihany no mahatonga anareo olona afaka “

Joany 8,31 :” Hoy I Jesoa  tamin’ny ireo Jiosy nino azy:raha mitoetra ao anatin’ny teniko ianareo dia ho mpianatro marina,sady ho fantatrareo ny marina ary ny marina no haha-olona afaka anareo”

Matheiu 6,7-15.”ary raha mivavaka ianareo, dia aza mba maro teny  tahaka ny mpanompo sampy, fa ataony ho ny hamaroan’ ny teniny no hihainoana azy “ !

Aoka   isika tokony ho vonona mandrakariva manambara ny maha maropototra ny finoana sy ny fanantananantsika! 1Pierre 3,15 “ I Kristy Tompo no ankamasino ao amponareo. Aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly amin’ny kamorampo sy fanajana an’ izay rehetra manontany anareo amin’ny fanantenana izay ao aminareo” !

Mt 25, 40 ,   “ lazaiko marina aminareo fa isaky ny nanao  izany tamin’ny  anankiray amin’ireto zandriko kely  indrindra ireto ianareo, dia nanao izany tamiko” .

NY fanatanterahana  ny  Lalana  dia ny Fitiavana :  Romanina 13,8-10  “aoka tsy hisy hanan’ olona  trosa aminareo, afa tsy momba ny fifankatiavana: fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalana , ny fitiavana no  fahatanterahana ny lalana antsakany sy andavany “

Lioka 14,27  “ ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany sy tsy  manaraka  ahy

tsy afaka ho mpianatro izy” !

Ny  mpitoriteny sasany  mieritreritra   fa ho an ny mpihaino  izany  teny izany fa tsy ho  azy mpitoriteny .

Ny finoana mitondra fivoarana sy fandrosoana. Sarotra ekena  fa kristianina nefa tsy manana izay rehetra ilaina andavanandro. Ny kristianina tsy maintsy miasa ary mitsinjo ny ho avy ho an’ny zanany sy fianakaviany.

Mba ho tanteraka izany dia tsy maintsy manao ny ainy tsy ho zavatra. Fa  firy ny kristianina  ankehitriny  manana  izany  toe-panahy  izany  manao “ny fiainany tsy ho zavatra”  amin’ny fahafoizantena  manompo  ny fianakaviana sy fiaraha monina ary Tanindrazana ?

Izay miarina  sy mitraka no afa mamindra ary izay miavo tena no afa mivoatra.

Mbola tsy afa po ny Vahoaka.  Inona no dikany mamy ny aina  nefa fahoriana no hita isan andro ? Kristianina dia tia fianakaviana , tia firaisankina , tia fandrosoana fa ampiarina sy tanteraka ve izany ?

Ny kristianina manaja ny hitsiny sy ny rariny, satria i Kristy no aina. Isika rehetra Fianakaviambe iray ao amin’ny Kristy. Tsy misy zanaka ny olon kafa raha miara mivavaka isika  ao anatin’ ny Fiangonan’ i Kristy .

Ry kristianina havana ,aza adino  sy tsarovy  fa betsaka ny vato  misakana  ao amin’ny fiainana andavanandro . Ka tsy maintsy  mailo  sy vonona isika miady sy mandresy ireo vato misakana ireo . Ady ny fiainana hoy ntaolo !

Tokony manana fahasahiana  sy zo milaza ny marina isika rehetra . Maro loatra ny tanora tsy tody fianarana fa mihintsana an-dalana . Ireo tanora ireo matetika mananbady aloha loatra ,niteraka nefa tsy matotra ary  io tokantrano io  tsy ho ela dia hisaraka any aoriana any, dia mitombo ny fahoriana sy fahantrana.

Zavatsoa nentim-paharazana ny valimbabena.Moa mbola misy ve izany ankehitriny? Anjara ny tsirairay manontany tena misy ve aoaminy fianakaviany?

Ny fahakamoana: tsy maintsy  ho resena ny toetran’ ny tanora sasany ,miandry hotolorana fotsiny . Heveriny ny hafa manao ny zavatra  rehetra,ary izy miandry  vonona fotsiny,miandry hofahanana toy ny olona tsy ampy fahatsiarovan-tena.Tsy hivoatra isika raha mitady fahafinaretana ihany ary miankindoha  sy hanararaotra ny herin-tsandrin’  ny hafa .

Tsy lahatra ny fahantrana , fa safidy ny olona tsirairay izany  . Ny fahantrana azo resena , satria nomen’Andriamanitra antsika saina sy fanahy ary herimpo mba hahaleotena ara  mpivelomana fa indrindra ara- tsakafo .

Vato misakana  anatrehan  ny finoana dia  ny fitiavan-tena !

Afa –patorana sy fanandevozona vao afa mivoatra . Firy ny fatotra  mamatotra antsika tsirairay avy  ? I  Kristy no mpanafaka sy mpamonjy ny olona . Andriamanitra nanafaka ny Vahoaka tamin’ny Egipta   ! NY tantara ny kristianina eran tany dia ady amin’ny fanandevozona, satria  amin’ny firenena sy foko rehetra  dia misy fatotra mamatotra  ny olona  ! Ka  ny Filazantsaran’ i Jesoa , manafaka  ny olona rehetra!

I Jesoa no mpanafaka ary ny finoany sy ny fitiavany no nentiny nanafaka antsika.   Ny Kristianina rehetra dia voantso ho mpanafaka !

Antso avo ataontsika mba hiara  mientana sy mitolona mandresy ny fahantrana. Ny asa ny Akamasoa  dia asa vonjy maika , fa adidy ny Fanjakana ny  asa ara- socialy  izay mikasika  ny ain ny vahoaka  rehetra tsy ankanavaka .

Isika  nandray batemy dia anisan ny Vahoakan Andriamanitra  ka izay mahatonga antsika  tsy  mizara-bazana  satria vahoaka iray tsy mivaky isika, miady amin’ny asa ny maizina  sy kolikoly ary miroso amin’ny fahamarinana.

Ny Kristianina  izay nandray batemy  dia tokony hijoro  ho mpaminany sy misionera .Satria manana  adidy  sy anjara anatin ny asam pamonjena  ataon, ny Fiangonana eran izao tontolo izao fa indrindra ao amin’ny fiarahamonina misy antsika.

Ny kristianina tsy afaka manao sary jamba, na mody marenina sy mitapi-maso anatrehan ny zava misy ankehitriny izay mampiteny  ny moana ,ka tsy maintsy mandray anjara amin’ny asa socialy .

Na amin’ny raharaha  politika izany , ny kristianina tsy maintsy miaro ny  marina sy ny soa iombonana hatramin’ny farany .

Ny Fiangonana sy ny kristianina manao asa fanasoavam-bahoaka, mampivoatra ny besinimaro  ary tsy manadino indrindra ny madinika izay tsy lelafin’ ny namana nefa tian’  Andriamanitra manokana.

Ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly sy ny fivoarana maha olona  sy ny maha zanaka Andriamanitra dia tsy azo sarahina . Olombelona dia vatana sy fanahy,ka tsy maintsy kolokoloina  izany .

Na dia maro ny vato misakana sy ny  problema isan karazany  dia isika noho  ny  batemy ary  ny finoana ananantsika an’i Jesoa  dia mitondra fanantenana  ao amin’ny  fianakaviana , sy  fiarahamonina ary ny  Firenena manontolo .

Fa ny FANANTENANA dia miankina sy mijoro amin’ny fiainana andavanandro fa tsy ambony ny rahona. Ny fanantenana tsy maintsy mifandray amin’ ny fiainana sarotra iaian’ny olona  isan andro ,  fa tsy manao teny tsara lahatra fotsiny  mamipseho ny fahaizana mandahan-teny  izay tsy mitondra  fanantenana   fa poakaty izany teny avo lenta izany . NY finoana sy ny fivavahana tsy fahazarana.

Ny Marina sy ny Fitiavana arahin asa dia mitondra ny fanantenana tena izy.

Izaho, dia tsapako fa tsy afaka mitory vaovao’ mahafaly amin’ ireo   rahalahy sy anabavy sahirana  raha tsy mampisondrotra ny maha olona azy ary izany asa fitiavana namana izany dia efa asa ny fitorian’ny Vaovao Mahafaly. Satria tsy maintsy ho vonjena ny olona manontolo, vatana, saina sy fahany.

Ary   nanaitra ahy hatraminny volohany dia ny ohabolan malagasy “Fanahy no maha-olona .  “Fa raha noana ny vatana dia mivezivezy ny fanahy “.

Izay rehetra manao ny asa soa ho an’ ireo mijaly dia asa ny misiona  satria mampisondratra  ny fianakaviana   ara-batana  , ara saina sy ara panahy .

Izany no Fanamby lehibe ho antsika Fiangonana sy ny kristianina ankehitriny.

Fa izahay ,tsy manana “formule magique”  izay arahina , fa ny fanamby rehetra  dia  ambany  fiarovana sy toe-panahin’ ny Fanahy Masina izay mamorina ainga-panahy  vaovaoa( inspiration) sy  mankahery antsika hanokatra ny lalana vaovao isan andro .Tsy misy  asa mora sy vita ho azy araky teny ny ireo tsy manam-piheverana ary  tsy manana  fangorahana  sy fitiavana.

Ary ny mahagaga, dia amin’ny Eokaristia ny Akamasoa isaky alahady misy  “touristes” maro avy  amin’ny lafin valo ny tany . Ka raha nody ireo touristes tsy mpivavaka ireo dia feno hafaliana sy fanantenana! Asa ny misiona izany !

Ry rahalahiko sy anabaviko i Jesoa no Lalana sy Fiainana ary Fahamarinana ho antsika izay manaraka azy ary enga anie ho “aina no fetra”  .

Samia ho tahin’Andriamanitra isika rehetra!

 

Père Pedro

 

Rapport d’Activité de l’année 2023

Chers Amis Bienfaiteurs d’Akamasoa,

Vous m’excuserez de ne pas vous donner de bonnes nouvelles sur la situation à Madagascar. La pauvreté ne diminue malheureusement pas ! Et nous avons, actuellement à Madagascar, beaucoup de problèmes sociaux.

Les élections présidentielles ont eu lieu et, avec elles, la situation glisse vers la violence. Madagascar n’a pas besoin en ce moment d’une nouvelle crise sociale que certaines personnes sans état d’âme veulent créer de toutes pièces. Cela risque d’engendrer davantage de pauvreté et d’instabilité politique, économique et sociale ! 

Étant dans ce pays depuis plus de 50 ans, il m’est difficile à chaque fois de regarder cette misère qui nous entoure quotidiennement. Est-ce que nous assistons à une dégradation de la culture malgache du « FIHAVANANA » ? Aujourd’hui, il semblerait que c’est d’abord le chacun pour soi. Ce pays est totalement délaissé par ses dirigeants. Nous manquons de tout : d’écoles, de dispensaires, de maternités, d’hôpitaux, de routes, de l’accès à l’eau et à l’électricité, de logements, d’infrastructures et de tant d’autres choses si nécessaires au développement du pays.

 

Cliquez ci-dessous pour télécharger l’intégralité du rapport d’activités :

 

Rapport-Activites-AKAMASOA-2023.pdf

JOURNÉES DES ÉCOLES AKAMASOA 2024

Jeudi 29 février 2024

RY TANORA TIA FANATANJAHANTENA

Isan-taona,ankalazaina « Journée des écoles » dia mandray anjara ny Mpianatra rehetra amin’ny lafin’ny coltoraly,amin’ny lafin’ny fambolena zanakazo, amin’ny lafin’ny fahadiovan’ny sekoly sy tanàna, ary koa amin’ny lafin’ny fanatanjahantena, dia androany izany.
Amporisihiko ianareo mpianatra vehivavy sy lehilahy mba samy miezaka manao « sport » anankiray » izay ankafizinao sy mahasoa ny vatanao sy ny sainao !
Fantatrareo ny ohabolana malagasy manao hoe “: anatin’ny vatana salama no misy ny saina matsilo »

Deraiko ny tanora lahy sy vavy rehetra,manao sport sy “entrainement”, isan-kerin’andro tsy ankijanona, ka izany faharetana izany, mahatonga ny tanora lahy sy vavy,mahay ny taranja anankiray, izay mahasambatra azy ary mahafaly ny sekoly manontolo izay hianarany , satria solontenan’ny sekoly hiaviany izy!

Raha mahazo fahombiazana dia faly ny mpianatra rehetra amin’io sekoly io satria misy mpianatra mahay!
Isika eto, sekoly ambaran-tonga samihafa, kanefa iray Fikambanana sy hetsika isika!
Ka noho izany, dia izao fifaninanana izao dia ataontsika amin’ny fo feno firahalahiana,fifanajana sy fifankatiavana!

Izay mandresy tsy hobiana, izay resy tsy ambakaina! Nefa azo atao ny mihoby ny mpandresy ary ny mandresy tsy miavonavona na manambany ny sasany, fa manetri-tena, ary mijoro ho naman’ny mpianatra rehetra.

Ireo mpandray anjara amin’ny fanatanjahan-tena, raha te ho lavorary ary ho ohatra hoan’ny sasany amin’ny fahaizana sy talenta ananany dia tsy maintsy mandray ao ampony ny ohabolana Malagasy manao hoe: “ny Fanahy no maha-olona”!
Ry mpianatra tia sport eto amin’ny Akamasoa, aoka ianareo mivoatra isan-taona, amin’ny talentanao ary mba manana hafaliana sy hasambarana ary fahasalamana, hanaovana izany sport izany!

Hoela velona ianareo mpianatra sy athlete rehetra manana finiavana sy hazon-damosina ary tsy manaiky ho hambakain’ny hafa satria manana finoana sy hevitra entitra hijoroana!
Ho ela velona ny fifanajana sy ny fifankatiavan’ ny mpianatra Akamasoa rehetra!
Aoka manomboka ny lalao sy ny fifaninanana madio!

Misaotra Tompoko

 

SORTIE DE PROMOTION ALPHA

Mercredi 21 Février 2024

Sortie de Promotion ALPHA

 « Atao Laharam-Pahamehana ny Hasin’ny AINA »
Isan’ ny mpianatra 68; Infermière 18, Infermier 12, Sage Femme 32
Isan’ny Mpampianatra 47 Professeurs 4, Médecins 25 Infirmiers et Sage Femme : 18
Nianatra nanomboka ny Année Universitaire ny 16 Novembre 2020 ka hatramin’ Ny novembre  2023.
Avy amin’ny Région 12 eto Madagasikara. Région Analamanga:34
Vakinankaratra:06, Alaotra Mangoro:06, Atsimo Antsinanana :06, Amoron’i Mania :02, Menabe :01, Ihorombe :01, Analanjirofo :01, Antinanana :01, Boeny :01, Bongolava :01,ITasy :01

68 izy ireo teny am-piandohana .Nisy tamin’ny izy ireo no tsy nahatody hatramin’ny farany noho ny
Tsy fitiavana hiaina anatin’ ny discipline! Tsy fahazakana ny fanarahamaso sy ny fahamatorana eo amin’ny fanatanterahana ny fianarana nefa manantena zavatra moramora.
Ary indrindra tsy nahatratra ny moyenne takiana
Lafy tsara sy nanaitra dia :
Na teo ny zavatra sarotra nandritra ny fianarana dia maro ireo nahatody hatramin’ny farany.
Nahafaly ny « service » nataonareo tamin’ny “stage amin’ny toerana fitsaboana samy hafa.
Maro ny fahaizana niaina sy ny fifanajana nasehon ireo mpianatra nandritra ny stage !
Lasa miray hina , tia vavaka ary tia mivoatra ara-batana , ara-tsaina sy ara-panahy na dia samihafa ny fihaviana.

Raha nisy fitsidihana natao ny solon-tenam-panjakana avy eo anivon ny Fahasalamana dia nahafapo azy ireo ny fotodrafitr’ asa sy fitaovana entina mianatra sy ampiasaina amin’ ny Laboratoire eto amintsika.

Ry Tanora mpianatra nahazo diploma avy amin’ny Fanjakana ianareo androany amin’ny fomba Ofisialy, feno fanajana sy fitiavana , dia afaka miasa amin’ny izao ianareo ,ka ataovy izany asa izany , ampahalalana feno ,ankasahiana fa indrindra ampitiavana.
Manantena anareo , ireo olona marary eran’ ny Nosy mba hanampy azy ireo ianareo mba ho sitrana!

Reharehan’ ny Tanindrazana ianareo , raha mahavita tsara ny asanareo ao amin’ny Hopitaly na tobim-pasalamana na amin’ny toerana hafa rehetra izay iasanareo eran’ ny Madagasikara .
Hafaliana sy fasahiana ary indrindra ny Finoana tia an’Andriamanitra sy Tia namana dia ento mitsabo ny olona mpiray tanindrazana na ireo olona rehetra marary na avy aiza na avy aiza . Ary mahatsiaro mandrakariva fa Ny Aina avy amin’ny Andriamanitra no vonjena sy ho sitranina, araky ny teny Filamatranareo.

Andriamanitra mankahery anareo mandritra ny fiainana manontolo .
Ary isaorana indrinda ny Ray amandreninareo , nahabe anareo ary nahafoy vola amankarena nampianatra anareo ary aza adino ny manao ny valibabena amin’ izy ireo .
Aza manadino ity toerana Akamasoa feno fitiavana an’ Andriamanitra sy ny namana , izay nanampy anareo mandritra 3 taona.

Ny tsara azonareo eto Akamasoa , ento miaraka aminareo , raha nisy , tsy mety , avelao aty .
Farany dia “ ROSO NY DIA “,tarigetra ny fankalazana ny 35 taona ny Fihetsika Akamasoa , ka aza miverin-dalana naovianana naovianana . Andriamanitra Fitiavana manampy anareo amin’ny asa rehetra ataonareo mitsabo ny olona rehetra tsy ankanavaka .
Ho ela velona ny ray aman-dreninareo ,Ho ela velona ny Professeurs , Dokotera sy infermières sy Sage femme nampianatra anareo .

Ho ela velona i Mme Monique Premiere responsable ny Université sy mpiara miasa aminy .
Ho ela Velona ny Promotion ALPHA , première promotion des Paramédicaux ato amin’ny Université Saint Vincent de Paul AKAMASOA .
Samia Ho Tahian’ Andriamanitra isika rehetra .

TSO-DRANO
Andriamanitra,Andriananahary ô!
Nanorina ny tany sy ny Lanitra Ianao, ary Nahary ny olombelona mitovy endrika aminao dia nanome antsika vatana ,saina sy Fanahy mba mahay mifanaja, mifanampy ary mifankatia ny olombelona samy olombelona na avy aiza na avy aiza ary na inona na inona ny Firazanany.
Andriamanitra Rain’ny olombelona rehetra naniraka an’I Jesoa izay nananatra sy namela hafatra amintsika fa isika olombelona mpirahalahy sy mpirahavavy ary mpianadahy ka tokony mahay miara-miaina anatin’ny fifanajana sy fahamarinana sy fifankatiavana mba ho hita taratra fa samy mitovy hasina ny olombelona rehetra na lahy na vavy. Sitrak’Andriamanitra Mpahary,mba mifampizara ny manta sy ny masaka ary mifampizara ny harena rehetra eto ambonin’ny Tany dia ho zaraina ampahamarinana amin’ny olona rehetra mpiray Tanindrazana mba tsy hisy ny mahantra mieritreritra hoe: tsy manana anjara anatin’ny fiaraha-monina sy ny Tanindrazana!

Andriamanitra be Fitiavana sy tia ny olona rehetra tsy ankanavaka, mba sokafy ny fo,saina sy fanahy ireto nahavita fianarana,hitsabo ny marary eran’ny Nosy na amin’ny toerana hafa na ivelany aza, mba mandray sy mitsabo ampanajana, ampahalalàna, ampitiavana sy ankasahiana ny marary rehetra manatona azy.Tsofirano ireto zanakao “Paramedes”,nahazo diplôma androany ,mba ho ela velona,feno hafaliana sy Finoana ary fitiavana, miaraka amin’ny Ray aman-dReny sy ny Mpampianatra,mba mitohy ny fiaraha-miasa aminao Mpahary, mitsabo sy manasitrana ny olona marary rehetra tsy an-kanavaka!
Andriamanitr’ô! Vonjeo, herezo ary arovy amin’ny ratsy rehetra ireto mpitsabo vaovao ,amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina! AMEN

 

CÉRÉMONIE DE BAPTÊME DES PETITS ENFANTS À AKAMASOA

Nous avons baptisé 564 petits enfants pendant les trois dimanches de ce mois de janvier 2024 à Akamasoa.

Le dimanche 21 janvier, c’est l’archevêque d’Antsiranana Mgr Benjamin RAMAROSON qui a célébré l’eucharistie et conféré le sacrement du baptême.

INAUGURATION ET BENEDICTION DE LA BIBLIOTHEQUE L’UNIVERSITE SAINT VINCENT DE PAULA AKAMASOA

L’DIMANCHE 07 JANVIER 2024

 

Nous avons inauguré et béni la BIBLIOTHÈQUE qui est le bâtiment le plus grand de l’Université Saint Vincent de Paul Akamasoa qui est don de la Fondation Alain Mérieux.

Mr Alain Mérieux a tenu venir en personne inauguré cette bibliothèque et nous le remercions vivement puisque ayant  86ans il n’a pas hésité de se rendre ci loin de son Pays pour nous encourager à continuer notre combat contre l’extrême pauvreté.

Notre ami bienfaiteur Alain Mérieux ému par le travail réalisé par Akamasoa durant 35ans, nous a promis de continuer à nous aider dans les prochains projets que nous le présenterons.

Notre joie était immense puisque ayant des milliers d’étudiants nous avons toujours de besoin de réaliser de nombreux projets pour épauler et aider nos étudiants qui veulent réussir dans leur vie et servir leur compatriote.

Voici quelques photos de l’inauguration et la bénédiction de cette bibliothèque :

 

PETIT RAPPORT D’ ACTIVITÉ D’ AKAMASOA 2023

Chers Amis Bienfaiteurs d’Akamasoa,

La pauvreté ne diminue malheureusement pas à Madagascar et nous avons toujours beaucoup de problèmes sociaux !

Les élections présidentielles ont eu lieu et malgré toutes les péripéties durant la campagne électorale, Andry Rajoelina a été réélu président au premier tour.

Madagascar n’a pas besoin en ce moment d’une nouvelle crise sociale que certaines personnes sans état d’âme veulent créer de toutes pièces. Cela risque d’engendrer davantage de pauvreté et d’instabilité politique, économique et sociale ! 

Étant dans ce pays depuis plus de 50 ans, il m’est difficile à chaque fois de regarder cette misère qui nous entoure quotidiennement. Est-ce que nous assistons à une dégradation de la culture malgache du « FIHAVANANA » ? Aujourd’hui, il semblerait que c’est d’abord le chacun pour soi. Ce pays est totalement délaissé par ses dirigeants. Nous manquons de tout : d’écoles, de dispensaires, de maternités, d’hôpitaux, de routes, de l’accès à l’eau et à l’électricité, de logements, d’infrastructures, des emplois et de tant d’autres choses si nécessaires au développement du pays.

Nous devons ici sacrifier beaucoup de temps pour pacifier les personnes qui sont extrêmement blessées dans leur vie par divers drames. Et il y a toujours ce phénomène où les hommes et pères de famille abandonnent leur femme et leurs enfants sans aucun souci et sans qu’ils ne soient inquiétés par le ministère des tutelles. C’est un drame dans ce pays car aucune autorité compétente ne les oblige à s’occuper de leurs enfants. Ils ne sont jamais poursuivis et la loi  qui défend les enfants  n’est pas appliquée. L’aide matérielle est très importante mais l’aide humaine et spirituelle est la base de tout vrai progrès. S’il n’y avait pas la prière  tous les dimanches à Akamasoa, face à tous ces problèmes et drames venant de partout, nous n’aurions pas pu aider toutes ces familles à persévérer dans cette volonté d’améliorer leurs conditions de vie.

Cette situation d’extrême pauvreté stagne puisque les cyclones et la sécheresse ont fait beaucoup de dégâts. Et cela nous arrive tous les ans.

Par ailleurs, l’insécurité est de plus en plus présente partout dans l’île. Plus personne n’a confiance dans les tribunaux, alors le peuple cherche maintenant à faire sa propre justice, et c’est un vrai problème y compris dans notre action humanitaire. A cause de cela, nous avons pris la décision de construire des clôtures notamment autour de notre village de Safata. C’est une décision dure à prendre car nous ne pensions pas un jour devoir le faire et surtout on ne le souhaitait pas. Mais force est de constater que nous sommes aujourd’hui obligés de le faire afin de maintenir la sécurité de nos collaborateurs et personnel de santé qui travaillent dans l’hôpital et la maternité. Notre devoir est de les protéger avant tout pour qu’ils puissent continuer leur mission auprès des plus pauvres. Plusieurs fois par jour je me demande s’il y a un état qui s’occupe de son peuple, de la scolarité de ces milliers d’enfants qui ne vont pas à  l’école et qui pourraient devenir dangereux pour la société. L’état devra imposer plus de discipline dans tous les domaines de la vie quotidienne pour que cela puisse avoir un effet plus efficace.

La santé est également à désirer dans le pays. Si les familles n’ont pas d’argent, elles ne pourront pas se soigner ! Nous manquons cruellement de tout. De médicaments, de matériel médical, mais aussi de fauteuils roulants et de béquilles qui sont toujours très nécessaires à Akamasoa. Le nombre de personnes à soigner est considérable et nous nous devons de les aider du mieux que nous pouvons. La population à la campagne ne doit pas être oubliée notamment dans notre village de Safata, d’Antolojanahary et d’Ampitafa.

Le manque d’infrastructure et l’état des routes sont également calamiteux. Comment développer ce pays sans un minimum de structures permettant les échanges, les transports. Il faut que l’économie se redresse et que l’emploi soit beaucoup plus important. Comment motiver les jeunes à étudier si nous ne pouvons pas leur offrir du travail ? Tout cela manifeste aussi une urgence de décentraliser le pouvoir économique afin que chaque commune puisse aussi s’occuper de son propre développement.

Malgré cette situation difficile à Akamasoa nous avons pu, grâce à l’aide de nos amis de plusieurs pays, réaliser certains projets en 2023 : Construction de 5 écoles dans la campagne au sud de Madagascar – Construction de 103 logements supplémentaires et de nouvelles routes – Extensions de nos lieux de Santé – A Antolojanahary : réhabilitation de l’hôpital – Nouveaux forages à Mahatsara et à Manantenasoa – Nouveaux réservoirs d’eaux dans plusieurs villages pour récupérer l’eau de pluie – Réparation d’une grande maison à étage qui nous a été offerte gratuitement et servira comme dortoir pour 50 jeunes universitaires venant de tout L’ Ile à Analatsitohinina – Création de nouvelles structures sportives à Antolojanahary et à Tolotra – Construction de murs de soutènement et de clôtures pour sécuriser nos Villages Akamasoa et aussi pour consolider les maisons construites à Lovasoa – Entretien et réparation de nos routes, des lieux publics – Assainissement et reboisement de milliers d’arbres sur les terrains d’Akamasoa – Réalisation d’un chemin bétonné de 300 mètres ainsi que d’importants murs de soutènement pour faire un trottoir pour la Villa d’Analatsitohinina –  Construction de 3 maisons et 3 bureaux pour les 3 tribus de Vangaindrano – Construction de 2 salles de classes à Andralanitra – Rehaussement du collège Prince Albert II à Andralanitra avec 10 salles de classe – Construction de 13 salles de classes à Mahatsara – Construction d’un bâtiment avec salle de formation à Manantenasoa.

Les projets pour 2024 : Construction d’une école primaire à Bemasoandro avec 9 salles de classe, des toilettes et des douches, et une nouvelle cantine – A Antolojanahary : nouvelle école primaire avec 10 salles de classes et des toilettes + une Bibliothèque + agrandissement du lycée avec 3 salles de classes supplémentaires ainsi que des toilettes et réhabilitation d’une centaine de maisons construites il y a plus de 25 ans, en changeant les toits en tuile par de la tôle – Réparation et aménagement de 13 salles d’habitation pour les étudiants universitaires qui viennent  de  Province – Extension et agrandissement de l’école Primaire d’Andralanitra avec 10 nouvelles salles de classes – Construction de 90 nouveaux logements dans plusieurs villages d’Akamasoa – Construction de nouveaux réservoirs d’eaux, de plusieurs dizaines de nouvelles toilettes pour toutes les écoles d’Akamasoa – Construction d’un centre d’énergie renouvelable et pose de nouveaux panneaux solaires – Construction de 2 restaurants solidaires pour les étudiants des universités et pour les ouvriers  de la carrière – Réparation et réaménagement du Centre d’accueil de Mangarivotra – Réparation et extension de la Maison d’accueil des visiteurs d’Akamasoa – Création d’un nouveau forage à Mahatsara – Aménagement du Campus Universitaire Saint Vincent de Paul Akamasoa – Pose d’une clôture autour des terrains  d’Akamasoa à Bemasoandro, à Mahatsara, à Antolojanahary et à Safata à cause de l’insécurité grandissante – Réaliser 1km de route goudronnée à Andralanitra et à Bemasoandro – Réaliser 250 mètres de route pavée à Mahatazana pour relier l’université – Construction d’une école primaire dans la campagne du  sud-est de Madagascar – Construction d’un dispensaire dans la brousse à Nosy Varika – Construction d’une résidence de 3 étages pour une centaine de jeunes filles universitaires qui viennent de l’intérieur du pays, à Mahatazana.

 

Nous allons célébrer l’année  2024 nos 35 ans de combat pour la justice, et contre la pauvreté et l’exclusion d’une grande partie de la population Malagasy qui est démunie pour préparer un avenir digne à ses enfants.

Un avenir plus heureux sera possible seulement si le nouveau Gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir, avec corps et âme et avec toutes ses forces, pour rétablir le pays dans la voie du développement dans tous les domaines de la vie sociale. Il faut créer un esprit communautaire et national de lutte contre la corruption et la gabegie au sein d’une partie de la population qui cherche à garder tous ses privilèges et qui maintient dans l’extrême pauvreté l’autre partie de la population qui est largement majoritaire.

En écoutant le nouveau Président réélu, le jour de son serment devant le Peuple Malagasy le 16 décembre au Stade Barea Mahamasina, nous voulons croire que quelque chose va pouvoir changer dans l’avenir de ce pays. Voici quelques phrases qu’a dites le Président de la République lors de la cérémonie d’Investiture :

« Cette célébration est le serment solennel que je fais envers ma Patrie et le peuple malgache. Mon attachement à Madagascar, terre de mes ancêtres, et au peuple malgache guideront chacune de mes actions. A travers ce serment, et avec un amour profond et sincère, je m’engage à diriger Madagascar avec détermination pour construire une action plus forte et plus prospère et à œuvrer pour son rayonnement…Malgré les défis que nous avons eus, nous avons  bâtit et construit, réalisé des infrastructures utiles à la population, et ce, dans tous les districts. Cela n’avait jamais été réalisé à Madagascar. Nous souhaitions ainsi rattraper le retard de développement accumulé depuis plusieurs décennies….Face à la croissance démographique exponentielle, une priorité sera donnée à la facilitation de l’accès à la planification familiale afin de contribuer à l’amélioration du niveau de vie de chaque foyer….Ce mandat sera marqué par une lutte active contre toute forme de corruption servant les intérêts individuels au détriment de l’intérêt général. Je serai ferme et intransigeant sur le respect des valeurs de l’intégrité, de l‘honnêteté et de la loyauté qui s’imposent à tous les responsables au service de l’état et de la nation…Le bien être de la population sera au cœur de mes actions menant vers une société plus équitable… »

Ces paroles nous encouragent à croire que le prochain quinquennat sera plus dynamique et plus en faveur de la population la plus fragile et la plus délaissée de Madagascar, il sera décisif pour le pays. Si nous voulons vraiment sortir de la pauvreté par la voie pacifique, il faudra travailler sans relâche pour instaurer l’état de droit, sinon la violence s’installera et on risquera de s’enliser dans des conflits qui seront de plus en plus violents. Nous voulons rester optimistes mais ce sera seulement avec des actes concrets, bénéfiques non seulement aux paysans, tellement oubliés, mais aussi aux personnes des bas quartiers de toutes les grandes villes de Madagascar , que nous pourrons croire en un avenir meilleur. Ce n’est plus le temps des discours sans lendemain, mais le temps des actions palpables qui devront vraiment redonner espoir aux jeunes afin qu’ils puissent trouver du travail. C’est toute la population, le gouvernement et tous les partis, qui doivent se monopoliser ensemble, loin de la politique politicienne, pour travailler et faire en sorte que le pays puisse se mettre en ordre de marche pour le combat contre l’extrême pauvreté qui tue tant d’adultes et d’enfants.

A Akamasoa, nous continuerons à aider les plus pauvres. Nous continuerons à conscientiser notre population de 30 000 habitants et surtout nos étudiants qui représentent déjà plus de 20 000 élèves.  Rien ne nous empêchera de continuer avec amour, détermination et courage, ce combat contre la pauvreté qui tue également l’âme et l’esprit de l’être humain.

A tous nos bienfaiteurs, nous vous remercions de nous épauler et de continuer à nous aider dans ce travail de développement qui a commencé il  y a maintenant 35 ans. Nous ne pouvons pas regarder toutes ces familles s’enfoncer dans l’extrême pauvreté sans ne rien faire. Nous savons que l’aide financière pourrait être un jour limitée et même un jour prendre fin. C’est pour cela que toute aide supplémentaire que vous pourrez nous apporter sera plus que la bienvenue à partir du moment où elle est donnée avec respect et discrétion.

Nous sommes plus forts ensemble, chers amis d’Akamasoa, pour aider tous ceux qui ont tellement besoin de notre générosité et de notre aide, et dont les cris arrivent jusqu’au Ciel.

Au nom de tout le peuple d’Akamasoa nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2024 pleine de bénédictions.

Fraternellement !

Père Pedro

 

Ci-joint le lien pour le fichier :

PETIT RAPPORT 2023 – Akamasoa

Chers étudiants et étudiantes de l’Université SVPA !

Vous êtes des universitaires, c‘est-à dire des jeunes adultes, qui réfléchissent, qui pensent et qui agissent en conscience pour construire une vie meilleure dans la vérité et la joie, et ensuite réaliser de beaux projets en vue du bien commun.

C’est Dieu qui a voulu que nous soyons aujourd’hui réunis sur cette Colline et dans cette Grotte de La Sainte Famille où Dieu a sauvé des milliers de familles de l’extrême misère en leur rendant leur dignité et un sens dans leur vie.

Je ne sais pas avec quelles intentions vous êtes venus vous inscrire à L’Université de Saint Vincent de Paul Akamasoa, mais je peux deviner pour quelles raisons vous êtes venus.

Les intentions sont cachées et gardées dans votre âme et dans votre esprit, mais les raisons peuvent être plus matérielles donc plus visibles, comme par exemple les moyens financiers limités de vos familles.

Ceux qui ont de l’argent s’inscrivent dans les Universités soi-disant connues, fameuses et prestigieuses. Mais qu’est-ce que cela veut dire une université prestigieuse, fameuse et connue ?

Peut-être avoir de grands bâtiments, avoir d’excellents professeurs, avoir des étudiants bien habillés avec beaucoup d’argent dans leurs poches et des Smartphones dernier cri ?

Notre Université n’est ni petite ni grande, notre Université est construite avec Amour et avec un grand esprit de fraternité et de partage. Notre Université ne cherche pas à gagner de l’argent, elle cherche à éduquer, à former des étudiants qui seront au service du peuple Malagasy et de leur Patrie. Je crois que notre Université est pleine de jeunes qui veulent réussir dans leur vie.

Je suis persuadé que vous êtes des étudiants qui privilégient le bien commun au bien individuel, qui préfèrent le partage à l’égoïsme, la discipline à l’anarchie, la solidarité à la gabegie et la sensibilité fraternelle à l’indifférence, et surtout le respect de chaque personne quelque soit son origine et sa race.

Notre Université a pour mission de réveiller les consciences de tous les étudiants à la responsabilité et à l’engagement pour la justice et le bien être social de tous les habitants et citoyens de Madagascar.

Chers étudiants et chères étudiantes, je vous demande d’approfondir tous les jours votre foi, d’affermir votre idéal, votre conviction et votre persévérance pour faire le bien partout là où vous vivrez et là où vous travaillerez.

La vie est un combat, de la naissance jusqu’à la mort.

Alors soyez courageux dans ce combat et cet engagement que vous prenez pour la justice, pour le bien commun, dans un esprit de fraternité et de joie qui doit régner entre nous tous, Responsables de l’Université, Professeurs et Etudiants.

Nous devons tous grandir dans une vraie amitié, qui nous mènera au vrai bonheur.

Chers étudiants, je vous invite parce que vous êtes tous et toutes libres et égaux pour faire le bien, libres de choisir ce que désirent votre cœur et votre esprit, lieux privilégiés où Dieu vous parle personnellement.

Soyez à la hauteur du défi que nous affrontons à chaque début d’année Universitaire avec les nouveaux étudiants qui viennent de toute l’Ile de Madagascar.

Cela est une richesse pour notre Université. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes riches en talents, en charismes et en savoir-faire. Chacun d’entre vous amène de sa région natale une richesse qui est la bienvenue.

Chers universitaires, je le répète, Il faut lutter dans la vie car la vie quotidienne n’est pas facile. Mais votre jeunesse, votre force spirituelle et votre idéal vous ouvriront le champ des possibles dans vos futurs projets et vous aideront pour les réaliser. Mais la force de votre jeunesse doit se construire et se baser dans l’Esprit de Dieu, comme dit le proverbe malagasy : « Fanahy Maha-olona » !

Chers étudiants, n’oubliez pas non plus tout ce qu’ont fait vos parents, pour que vous puissiez étudier et avoir une vie et un avenir meilleurs. N’oubliez pas l’effort pour eux de vous avoir payé des études pour que vous puissiez vous en sortir.

Remerciez vos parents, avec le même amour et le même effort, pour tout ce qu’ils vous ont donné !

Une grande partie d’entre vous vient de très loin, et pour certains, vous avez trouvé une habitation avec d’autres étudiants qui viennent aussi de loin. Vivre ensemble, c’est un ART et c’est d’abord se respecter, être attentifs et être solidaires. C’est le Savoir Vivre ensemble. Le Respect est la base de toute vie communautaire. Nous garderons le FIHAVANANA comme la prunelle de nos yeux !

Chers étudiants, soyez unis, soyez sérieux, soyez appliqués, soyez dans la joie, soyez spontanés et sincères. Toutes ces vertus nous uniront dans une seule et même famille de l’Université de Saint Vincent de Paul Akamasoa.

Je vous encourage à prier, à pratiquer du sport, à toujours chanter et à participer au nettoyage des quartiers où vous vivez.

Je voudrais aussi vous dire, en toute simplicité et avec beaucoup de transparence, puisque nous sommes des humains, de surtout vous respecter entre garçons et filles. N’oubliez jamais que vous êtes venus étudier et préparer votre avenir. Il vous faudra lutter contre toutes les tentations qui arriveront dans votre vie, mais votre amour pour vos parents, pour votre famille et pour votre Patrie, vous aidera à vaincre toutes ces tentations de la vie facile et des illusions du bonheur à bon marché, qui n’existent pas.

Vous venez à l’Université pour travailler, pour étudier et préparer votre avenir avec dignité et courage.

J’ai été jeune moi aussi, comme vous. J’ai lutté pour avancer et j’ai vaincu les tentations. Vous pouvez le faire aussi. Soyez courageux puisqu’il s’agit de votre vie, de votre avenir et de votre Patrie.

Pour moi, personnellement, Jésus est mon modèle, c’est à cause de lui, ou plutôt grâce à lui que je suis venu à Madagascar. Je peux dire que le Fondateur d’Akamasoa c’est Jésus, cet homme qui a défendu les plus pauvres, et qui a vécu parmi les plus petits de son temps. Il nous a dit que « seule la Vérité nous fera libres ».

Il a dit aussi : « qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu’on aime », Jésus a donné l’exemple. IL a offert sa vie pour que nous soyons une seule famille Humaine, tous frères et sœurs.

Si vous vivez dans cet esprit durant 2 ou 3 ans dans cette Université, vous pourrez revenir dans votre région d’origine pour faire progresser vos villages et vos campagnes, comme l’a fait Saint Vincent de Paul dans son temps.

Nous voulons former des hommes et des femmes courageux, décidés et visionnaires, qui n’ont pas peur, qui osent dire la vérité et qui s’engagent pour le bien être de son Peuple.

Soyez des jeunes responsables et sérieux, puisque La Patrie a besoin de vous et à besoin de témoins qui ne craignent pas d’agir en faveur de la justice.

Je vous invite aussi vivement à vous intéresser à lire les livres ou documents qui se trouvent dans la bibliothèque, à écouter les nouvelles pour savoir ce qui se passe dans le monde. Nous ne vivons pas tous seuls sur Terre. Ce qui se passe ailleurs peut un jour se passer chez nous. Soyons prévenus, intelligents et curieux pour comprendre le futur.

Je vous invite à aimer et à protéger la nature et l’environnement ! Prenez part, chaque fois que c’est possible, au nettoyage des lieux où vous vous trouvez et où vous étudiez, ainsi qu’aux alentours. Nous aimons et apprécions la propreté ! Nous aimons aussi la discipline qui nous permet de vivre ensemble dans le respect  réciproque.

Nous devons savoir et chercher sans cesse les causes du réchauffement climatique. Nous devons également chercher les solutions les plus pratiques et les plus efficaces pour protéger cette Terre qui nous appartient à tous, nous les terriens. Gardons et protégeons-la, pour nous, mais aussi pour les générations futures !

Chers étudiants, finalement je vous souhaite que vous puissiez créer une grande fraternité dans notre Université. Nous sommes une seule famille qui avance et progresse ensemble. Je vous souhaite une bonne santé, je vous souhaite une très bonne année d’études pour que vous puissiez rentrer dans vos lieux d’origine, heureux d’avoir accompli votre devoir et avec un diplôme qui vous aidera à trouver du travail.

Je remercie tous les professeurs qui se dévouent chaque jour pour vous enseigner chaque matière avec amour et persévérance. C‘est une grande Chance et un grand Honneur pour notre Université d’avoir trouvé des professeurs qui vous instruisent avec tant de dévouement. De même, je remercie, Mme Monique et tous ceux qui travaillent à L’Administration de L’Université, c’est aussi une grande responsabilité. Vous tous avez une grande responsabilité pour bien faire marcher l’Université !

Chers amis que Dieu vous protège et vous bénisse tous ensemble ! Merci !

 

Père Pedro, le 19 octobre 2023.