4 Fébroary, andro iraisam-pirenena ho an’ny Firahalahian’ny Olombelona rehetra maneran-tany

04 février 2021, andro voalohany fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny firahalahian’ny olombelona rehetra, izay nankatoavin’ny Iraisampirenena  hankalazaina isan-taona amin’izao daty izao.

Ity andro voatokana ho an’ny firahalahiana ny olona rehetra erantany ity dia noho ny Papa François sy ny  Lehiben’ny Fivavahana Silamo  dia i Imam Ahmad Al Tayyeb, ka izy roa lahy no nanao sonia ny taratasy tany ABU DHABI, tamin’ny 04 février 2019, momba ny fihavanana, firaisan-kina sy ny fandriam- pahalemana ary manankery ho an’ny olona mpivavaka sy tsara sitrapo. Izany Document voasonia izany dia mitondra ny lohan-teny hoe  « Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ».

Ny olona rehetra tsara sitrapo dia tokony miezaka mitondra fihavanana sy fandriam-pahalemana amin’ny fiarahamonina misy azy amin’ny fiezahana manao fifanakalozan-kevitra, momba ny kolon-tsaina sy fivavavahana. Samy manana ny soatoavina ny firenena rehetra ka afaka mampiray antsika samy hafa fiaviana izany, satria raha soatoavina dia zavatra tsara sy soa izany ka mendrika mandray sy manantanteraka azy  amin’ny fiainana andavan’andro ny tsirairay.

Isika ato amin’ny Akamasoa dia tsy maintsy miezaka amin’ny toerana misy antsika,  eto Andralanitra, Manantenasoa, Mahatsara, Antolojanahary ka manao izay faran’ny herintsika mba hifanaja, mifanampy ary mifankatia.

Izany toe-tsaina sy fihetsika izany dia miteraka fihavanana amin’ny fiarahamonina misy antsika mba hanjakan’ny rariny sy ny hisiny. Mazava ny teny nefa sarotra ny mananteraraka azy satria tsy mora ny mandray ny olona rehetra ho mpirahalahy sy ho mpirahavavy raha hafa firazanana sy firenena ary kolon-tsaina, hafa fiteny, hafa fomba amam-panao.

Nefa noho ny tenin’Andriamanitra sy ny Finoana dia tsy maintsy miezaka andro aman’alina isika mifehy ny fitiavan-tena diso be loatra ary hamorina fiarahamonina  manana izany fihavanana tsy misy fetra izany.

Isika rehetra ry havana mpianatra dia samy mpirahalahy sy mpirahavavy avokoa, tsy manao fanavakavaham-bolokoditra, na ara-pirazanana  na ara-pinoana ; isika mifanaja amin’ny lafin’ny ara-piainana rehetra.

Eto amin’ny Akamasoa indrindra eto amin’ny sekolintsika amin’ny ambara-tonga isany, dia isika rehetra izay manatrika etoana dia miezaka ho mpirahalahy sy mpirahavavy ary mifanaja fatratra.

Ren-tany sy ren’ny lanitra izany teny fankaherezana sy fandrosoana izany ka anjarantsika manatanteraka izao hafatra izao isan’andro isan’andro, ary isaky ny 04 Fébroary isan-taona dia mankalaza izao andro firahalahiana maneran-tany izao isika ; mandalina sy mampitombo ny firahalahiana manerana an’ny Madagasikara sy ny Tany manontolo.

Samia ho tahian’Andriamanitra ary aza adinontsika ny ohabolana malagasy : « Fitia mifamaly, mahatsara Fihavanana ».

Mompera Pedro

Akamasoa, 04 Février 2021

4 February, International Day for Human Fraternity

4 February 2021, is the first celebration of the International Day for Human Fraternity, a decision adopted by  the United Nations and which will be celebrated every year on that day.

This International Day for human Fraternity is the work of Pope Francis and Grand Imam Al-Tayyeb who signed on 4 February 2019 in ABU DHABI a commitment letter to unity, solidarity and peace which appeals to followers of these faiths and to all people of good will. This document that they signed bears the title “A Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together.”

All people of good will should strive to bring unity and peace to their community through discussions and exchange of ideas on culture and faith. Each country has its own set of values and these can unite us though we are of different originsas values are cherished common goods which we seek to pursue in our daily lives.

We, the people of Akamasoa, must also invest efforts in our specific situation, here at Andralanitra, in Manantenasoa, in Mahatsara, in Antolojanahary, and do our very best to respect one another, help one another and love one another.

Such an attitude and action will bring about unity to our communities so that justice and fairness prevail. These words are clear and simple although they are not easy to abide by as it is difficult to consider everyone your brothers or sisters if they come from different origins, countries, culture, languages or customs. 

But when we are moved by the Words of God and our faith, we must strive every day to restraint our excessive love for ourselves and build a community where limitless unity reigns.

Dear friends, students, we are all brothers and sisters, we do not discriminate against anyone, whether it is based on peoples’ race or origin or faith; we respect one another in all aspects of our lives.

Here at Akamasoa, especially within our schools at all levels, everyone in front of me today, we strive to be brothers and sisters and respect one another.

These words of encouragement and commitment echo all over the world and it is up to us to fulfill them every day, and every 4 February of every year, we celebrate the International Day of Human Fraternity; working to promote fraternity all over Madagascar and the whole world.

May God bless every one of us.

Father Pedro

Akamasoa, 4 February 2021

4. Februarja :  Svetovni dan bratstva med narodi:

Danes, 4. Februarja, obhajamo prvič »Svetovni dan bratstva vseh ljudi«. Priznali so ga Združeni narodi. Ta dan je torej posvečen bratstvu vseh ljudi sveta. Pobuda za to je bilo srečanje papeža Frančiška in velikega imama Ahmad Al Tayeeb. Pismo sta podpisala 4. Februarja 2019, v Abu Daby, ko je bil na pastoralnem obisku v Združenih emiratih. V pismu je torej govora o edinosti, miru in molitvi; in to velja za vse verske skupnosti in za vse ljudi po svetu. Dokument nosi naslov : »Človeško bratstvo, v prizadevanju za mir v svetu in skupno bivanje«.

Vsi ljudje dobre volje si morajo prizadevati z molitvijo za dobro sožitje med ljudmi; z medsebojnimi pogovori (iz kulturnega in verskega vidika). Vsak narod ima svoje vrednote, s katerimi lahko bogati druge in te nas lahko povezujejo ned seboj, čeprav ljudje  prihajajo iz različnih koncev sveta in iz drugačnih sredin. Pomembna je vrednota, ki pa je nekaj dobrega. Zato se jo splača sprejeti v vsakdanje življenje.

Mi, v Akamasoi, si moramo prizadevati, da bi vladala resnica in pravica, tu kjer živimo. Beseda je dovolj jasna, a jo je težko včasih izpolniti. Kajti, nikakor ni preprosto sprejeti drugega človeka za brata, sestra, posebej če pride od drugod (iz drugega plemena ali naroda), ali če je ta nas brat iz drugačne kulturne sredine ali govori tuj jezik; in je njegov način dela drugačen od našega. Vse to so izzivi za vsakega izmed nas.

Zaradi Božje besede, vere, ki jo nosimo v svojem srcu, se moramo truditi vsak dan, da obvladujemo sebičnost in gradimo medsebojne odnose, resnično sožitje med nami, ki krepi prijateljstvo med ljudmi, ki ne pozna meja.

Mi vsi, dragi prijatelji (učenci, študentje), smo v resnici bratje in sestre med seboj. Ne delamo razlik zaradi barve kože, ne gledamo od kod kdo prihaja ali kateri veri pripada. Mi se spoštujemo v naših različnostih v vseh naših življenjskih situacijah.

V Akamasoi, zlasti v vseh naših šolskih ustanovah; vsi, ki smo tukaj navzoči, se bomo trudili, da bomo bratje in sestre in se resnično spoštovali med seboj.

Naj sliši zemlja in nebo; in vsi ljudje dobre volje, besede spodbude. Na vseh nas pa je, da izpolnjujemo te pomembne spodbude, priporočila, in to, vsak dan: Vsako leto na svetovni dan  bratstva med narodi (4.2.) hočemo to še posebej naglasiti. Srčna želja je, da bi se bratstvo med ljudmi krepilo po celem Madagaskarju in po vsem širnem vesoljnem svetu!

Vse nas naj Bog blagoslavlja,

                                                                                                                 Oče Pedro

                                                                                      Akamasoa, 4 februarja 2021